.......

...

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου για τα αντιχαλαζικά.

Άρχισε ήδη και θα διαρκέσει ως τις 15 Σεπτεμβρίου του 2011 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αντιχαλαζικής προστασίας. Οι βασικές προστατευόμενες καλλιέργειες για το χαλάζι είναι: τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, το ακτινίδιο και τα αμπελοειδή.
Το ποσοστό της επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α., κατά μονάδα επιχορηγούμενου συστήματος  αντιχαλαζικής προστασίας είναι στο ύψος του 60% για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το ποσοστό της επιχορήγησης αναφέρεται στη συνολική καθαρή (χωρίς Φ.Π.Α.) αξία αγοράς και εγκατάστασης καινούργιων συστημάτων.
Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Τίτλος ιδιοκτησίας (Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας Υποθηκοφυλακείου)
2. Τοπογραφικό Διάγραμμα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (α)Τα στοιχεία είναι αληθή. β)Θα διατηρώ ή θα βελτιώσω την καλλιέργεια όσο χρόνο υποχρεούμαι να διατηρήσω την επένδυση για την οποία επιχορηγούμαι από τον ΕΛ.Γ.Α. όπως προβλέπεται στην παράγρ.6.3.1 και 6.3.2 της απόφασης  με αριθμ.  93/28-7-11 του ΕΛ.Γ.Α. γ)Δεν θα επιχορηγηθώ για τον ίδιο σκοπό από άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα εκτός  ΕΛ.Γ.Α. δ)Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα προβλεπόμενα στο Ν.2342/95 (ΦΕΚ208/Α/6-10-95) περί <<Ενεργητικής Προστασίας της γεωργικής ,κτηνοτροφικής  και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις>>, καθώς και τα αντίστοιχα της παρούσας Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.)
4. Αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του έτους 2011 και των υπολοίπων ετών μέχρι του έτους παραλαβής.
5. Αντίγραφο Εταιρικού συμβολαίου σε περίπτωση υποβολής αίτησης από νομικό πρόσωπο.
ΠΗΓΗ-www.maknews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου